top of page

Välkommen till Hälsinge psykoterapi!

 

Jag heter Lars-Göran Rova och är utbildad socionom, legitimerad psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi. Jag har lång klinisk erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete med individer, par och familjer, samt av handledning för enskilda och för grupper.

 

Mina uppdrag kommer från både privatpersoner och olika arbetsgivare inom privat och offentlig verksamhet, samt från organisationer, församlingar och försäkringsbolag.

 

Min mottagning hittar du i Bollnäs.

PSYKOTERAPI

Psykoterapi

Psykoterapi är att med hjälp av den psykoterapeutiska relationen bearbeta inre konflikter och förändra psykiska mönster. Målsättningen kan vara att uppnå ökad självkännedom, upptäcka både hinder och inre resurser, komma igenom en kris eller förstärka identiteten och nå en meningsfull förståelse av den egna livssituationen.
Psykoterapi är en behandling baserad på regelbundna samtal hos en legitimerad psykoterapeut. Kontakten kan vara kortvarig och avgränsad eller långvarig och fördjupande. Behandlingen sker inom fastställda ramar vad gäller tider, arvode, frekvens och tidsperspektiv. En överenskommelse om detta görs i början av behandlingen och bygger på patientens behov. Genom ett konsultationssamtal kan man få hjälp att avgöra om man behöver och kan ha glädje och nytta av denna behandlingsform. Psykoterapin syftar till att förstå och utnyttja dynamiken både i närliggande händelser och i tidiga erfarenheter. Relationen till psykoterapeuten används för att förstå sig själv och bygga upp sin egen styrka, fördjupa den egna livstolkningen och åstadkomma större valfrihet i livet. I psykoterapin arbetar man med det unika hos varje person och anpassar psykoterapin till patientens behov av struktur och stöd. Psykoterapeuten ställer sin yrkeskunskap och erfarenhet till förfogande för att nå dessa mål.


Parterapi/Familjeterapi

Terapins syfte är att erbjuda hjälp till par eller familjer som upplever svårigheter i sina relationer. 

Vid svårigheter i familjerelationen är det lätt att fastna i gamla mönster som leder till låsningar i relationerna. Terapin går ut på att ge var och en utrymme att berätta vad den upplever och vad den önskar. Det kan finnas flera olika svårigheter som man vill arbeta med. Tillsammans undersöker vi vilka vägar det finns att för åstadkomma en förändring. Utgångspunkten är att en förändringsprocess startar i en öppen dialog och att vad som är sant för den ena inte behöver vara sant för den andra.

Startsida: About Therapy

HANDLEDNING

Handledning

Handledningsverksamheten indelas i två kategorier: utbildningshandledning och arbetshandledning. Handledningen bedrivs individuellt eller i grupp, och innebär att erbjuda ett forum där handledaren finns med som bollplank och professionell samtalspartner. Dessutom skapas möjlighet för eftertanke och vidareutveckling, där den handledde kan pröva egna idéer och funderingar, reflektera över yrkesrollen och diskutera svårigheter denne möter i sin specifika yrkesroll. Handledning handlar ofta om att skifta fokus. Att kunna rikta blicken på klienten eller omständigheter runt klienten. Det handlar också om att rikta blicken mot sig själv och på relationen mellan den handledde och klienten.

Utbildningshandledning

Ges till studerande på legitimationsgrundande och grundläggande psykoterapiutbildning.

Arbetshandledning

Ges till arbetsplatser individuellt eller i grupp och innefattar dels psykoterapihandledning dels psykosocial handledning, exempelvis till personal inom psykiatri, somatisk sjukvård, barn och ungdomsvård, socialtjänst, kriminalvård, missbruksvård, skola och familjehem. Handledningen kan ha fokus på process-, ärende- eller konsultativ inriktning, men i huvudsak bestäms inriktningen i dialog mellan den/de handledda och handledaren utifrån behov.

Startsida: Services

UTBILDNING

Socionom 1985, Leg. psykoterapeut 2015, Klinisk hypnos 2017, handledare och lärare i psykoterapi 2018.

VERKSAMHET

Jag arbetar med psykoterapi och parterapi, samt erbjuder arbetshandledning för grupper, enskild handledning och chefshandledning. Hälsinge psykoterapi har avtal med Region Gävleborg.

Startsida: Credentials
Startsida: Contact

KONTAKTA MIG

Telefon: 070-362 29 62

Startsida: Image
bottom of page